• Warunki korzystania ze strony internetowej

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                Warunki korzystania ze strony internetowej (DSA)
                Feniks Toner            
                Computer                             Usługodawca            
               

Sklep internetowy Feniks Toner, dostępny pod                     adresem www.feniks-toner.pl jest prowadzony przez:

               

                    KONRAD PATRYK KUSION,      przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą      PREMERKON KONRAD KUSION,     wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej      prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia      Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP      8691869011,          nr REGON 384940091,     Perła 110, 32-828 Perła               

           
Envelope Open Text Punkt kontaktowy
               

W celu kontaktowania się z nami możesz skorzystać z następujących form komunikacji                     elektronicznej:

               
                     
 • poczta elektroniczna: biuro@premerkon.com
 •                                            
 • formularz kontaktowy dostępny pod adresem: https://feniks-toner.pl/contact
 •                                    
                                   

Niezależnie od form komunikacji elektronicznej – możliwy jest również kontakt telefoniczny pod                         numerem:
                            726851408

                            
Earth Europe Język komunikacji
                                   

Możesz skontaktować się z nami w języku polskim.

                                             
Pen to Square Treści wprowadzane przez użytkowników
                   

                        Umożliwiamy Ci wprowadzanie treści, które przechowywane są w ramach                         naszej                         strony internetowej.

                                            Treści te obejmują:                        
                                                             
 •                                      opinie o produktach (w tym                                         usługach).                                
 •                                                     
                                                                                           

                                Zapewniamy, aby opinie pochodziły od osób, które używały danego produktu lub go kupiły.                                 W                                 tym celu prośby o wyrażenie opinii wysyłamy jedynie do osób, które nabyły od nas                                 produkt.                            

                                                           
Ban Ograniczenia dotyczące treści wprowadzanych przez użytkowników
                   

Pamiętaj, że korzystając z naszej strony internetowej nie możesz wprowadzać nielegalnych treści                         (w                         szczególności treści takich jak nawoływanie do nienawiści, treści o charakterze terrorystycznym                         i                         niezgodne z prawem treści dyskryminujące), albo treści, które stają się nielegalne na mocy                         obowiązujących przepisów ze względu na fakt, iż odnoszą się one do nielegalnych działań.                         Przykładowo, za nielegalne treści uznawane są działania takie jak:

                   
                         
 • udostępnianie obrazów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach                             seksualnych,                        
 •                        
 • bezprawne udostępnianie prywatnych obrazów bez zgody,
 •                        
 • cyberstalking,
 •                        
 • nieuprawnione wykorzystanie materiałów chronionych prawem autorskim,
 •                        
 • nielegalne oferowanie usług zakwaterowania,
 •                        
 • nielegalna sprzedaż żywych zwierząt.
 •                    
                   

Nie powinieneś też wprowadzać treści naruszających zasady współżycia społecznego lub niezgodnych                         z                         warunkami korzystania z naszych usług, w tym postanowień, zasad, warunków i regulaminów                         związanych z                         naszą stroną internetową – w zakresie, w jakim dotyczą wprowadzania przez Ciebie treści w ramach                         strony                         internetowej.

                   

W szczególności w ramach korzystania z naszej strony zabronione jest wprowadzanie treści                         mogących                         stanowić:

                   
                         
 • Upokarzające, obrażające lub poniżające materiały: wszelkie treści mogące                             być                             uznane za obraźliwe lub poniżające, a także mogące naruszać                             czyjekolwiek dobre imię.                        
 •                        
 • Treści erotyczne: materiały o charakterze pornograficznym lub inne treści o                             wyraźnym podłożu seksualnym.                        
 •                        
 • Nieprawdziwe informacje i dezinformacja: rozpowszechnianie fałszywych                             informacji lub treści wprowadzających użytkowników w błąd, w szczególności co do stanu                             wiedzy medycznej lub naukowej.                        
 •                        
 • Propaganda i ideologie totalitarne: materiały promujące ideologie lub                             działania uznane w Polsce za nielegalne lub godzące w wartości demokratycznego państwa                             prawa.                        
 •                        
 • Spam i niezamówione informacje reklamowe: wysyłanie lub publikowanie                             niezamówionych materiałów reklamowych lub marketingowych.                        
 •                        
 • Naruszenie praw własności intelektualnej: publikowanie treści bez                             odpowiednich praw lub                             licencji, naruszających prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej.                        
 •                        
 • Podszywanie się pod innych użytkowników: udawanie kogoś innego lub                             publikowanie                             treści w imieniu innej osoby bez jej zgody.                        
 •                        
 • Treści niezwiązane z działalnością serwisu:                             publikowanie materiałów, które nie                             są związane z tematyką lub celem działania strony internetowej.                        
 •                        
 • Treści powszechnie uznane za nieprzyzwoite:                             w tym wulgaryzmy.                        
 •                    
               
Scale Balanced Zgłaszanie nielegalnych treści
                                                               

Jeśli chcesz zgłosić nam nielegalne treści, skontaktuj się z nami za pośrednictwem Punktu                             kontaktowego, którego dane znajdują się na początku niniejszych warunków.

                                                                 Prosimy, abyś w zgłoszeniu zawarł/a:                    
                         
 • Wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których zarzucasz, że odpowiednie                             informacje                             stanowią nielegalne treści.                        
 •                        
 • Jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres                             URL                             lub dokładne adresy URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające                             identyfikację nielegalnych treści, stosownie do rodzaju treści i konkretnego rodzaju usługi                             hostingu.                        
 •                        
 • Twoje imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail - z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego                             informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7                             dyrektywy                             2011/93/UE (tj. przestępstw seksualnych wobec dzieci i pornografii dziecięcej).                        
 •                        
 • Oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie, że informacje i zarzuty w                             zgłoszeniu są prawidłowe i kompletne.                        
 •                    
                   

Wystarczy, że umieścisz te informacje w Twojej wiadomości. Możesz skorzystać ze wzoru zgłoszenia,                         który umieszczamy na końcu tego dokumentu.

                   

Zbieramy te informacje ze względu na art. 16 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i                         Rady                         (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz                         zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych), tzw. DSA.

                   

W przypadku wysłania zgłoszenia w formie wiadomości e-mail lub podania w nim Twoich                         elektronicznych                         danych kontaktowych – potwierdzimy Ci otrzymanie zgłoszenia.

                   

Poinformujemy Cię również o działaniach, jakie podjęliśmy wobec zgłoszonych przez Ciebie                         nielegalnych                         treści oraz o możliwościach odwołania się od naszej decyzji.

               
Magnifying Glass Moderowanie treści
                   

Treści wprowadzane przez użytkowników są przez nas moderowane w                         odpowiedzi na zgłoszenia użytkowników. Możemy też podejmować takie działania z własnej                         inicjatywy.

                   

Reagujemy na wszelkie zgłoszenia dotyczące możliwego naruszenia prawa lub zasad współżycia                         społecznego, postanowień, zasad, warunków i regulaminów związanych z naszą stroną internetową.                         Bezzwłocznie podejmujemy odpowiednie działania w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do                         nielegalnych treści – gdy tylko uzyskamy taką wiedzę lub wiadomość.

                   

Pamiętaj, że nie jesteśmy zobligowani do samodzielnego wyszukiwania nielegalnych treści.

                                                           

Moderowanie treści ma miejsce w oparciu o przepisy prawa, w szczególności przepisy aktu o                         usługach cyfrowych (DSA).

               
Comment Dots Uzasadnienie działań, które podejmujemy wobec treści od użytkowników
                   

W przypadku podjęcia działań wobec treści nielegalnych lub niezgodnych z opisanymi w tym                         dokumencie                         zasadami, informujemy wszystkich zainteresowanych odbiorców – o ile znamy ich odpowiednie                         elektroniczne dane kontaktowe – o nałożonych na treści lub odpowiedzialnego za nie użytkownika                         ograniczeniach, o ile ze względu na charakter usługi lub inne postanowienia wiążących nas umów                         mają zastosowanie, w postaci:

                   
                         
 • Ograniczenia w zakresie widoczności określonych informacji przekazywanych przez nas, w tym                             usuwanie treści, uniemożliwianie dostępu do treści lub depozycjonowanie treści.                        
 •                        
 • Zawieszenie, zakończenie lub inne ograniczenie płatności pieniężnych.
 •                        
 • Zawieszenie lub zakończenie świadczenia usługi w całości lub w części.
 •                        
 • Zawieszenie lub zamknięcie konta odbiorcy usługi.
 •                    
                   

Każde podjęte przez nas działanie zostanie uzasadnione.

                   

Możemy odstąpić od takiej informacji, jeżeli treści są wprowadzającymi w błąd treściami                         handlowymi o dużej objętości.

               
Users Rozpatrywanie skarg i reklamacji
               

Reklamacje i skargi dotyczące korzystania ze strony internetowej mogą być                     składane za                     pośrednictwem Punktu Kontaktowego, którego dane wskazane są na początku niniejszych warunków.

               

Rozpatrujemy reklamacje i skargi w ciągu 14 dni od ich otrzymania.

                                   

Szczegółowe procedury reklamacyjne określone zostały w pozostałych regulaminach. Odnośniki do                         regulaminów znajdują się na końcu tych warunków, w sekcji: "Inne regulaminy i polityki".

                           
Gears Warunki techniczne
               

Dla prawidłowego korzystania ze strony internetowej konieczne jest spełnienie następujących warunków                     technicznych:

               
                     
 • aktywne konto e-mail,
 •                    
 • urządzenie z dostępem do Internetu,
 •                    
 • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies.
 •                
                           
Shield Halved Prywatność i dane osobowe
                    Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies wskazane są w polityce                     prywatności dostępnej pod adresem:                     https://feniks-toner.pl/news/n/134/Polityka-prywatnosci                
File Contract Inne regulaminy i polityki
                    Do korzystania z naszej strony internetowej i dostępnych w jej ramach usług zastosowanie mają                     również:                        
                                                                                          
 •                                     Regulamin sklepu - https://feniks-toner.pl/news/n/382/Regulamin-sklepu                                
 •                                                                                                                      
 •                                     Regulamin newslettera - https://feniks-toner.pl/news/n/384/Regulamin-newslettera                                
 •                                                                                 
                   

                        Te Warunki stanowią suplement do wskazanych wyżej dokumentów.                    

               
Paperclip WZÓR ZGŁOSZENIA INFORMACJI NIELEGALNYCH
                   

W celu usprawnienia procesu zgłaszania nielegalnych treści zachęcamy do przesyłania informacji                         zgodnie z poniższym wzorem. Skorzystanie z wzoru NIE JEST obowiązkowe.

                   

Imię i nazwisko zgłaszającego: ……………………….

                   

Adres e-mail zgłaszającego: ………………………

                   

(Pola na dane zgłaszającego nie odnoszą się do zgłoszeń dotyczących informacji uznawanych za                         związane                         z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE, tj. przestępstw                         seksualnych                         wobec dzieci i pornografii dziecięcej)

                   

Adres/y URL, pod którym znajdują się zgłaszane przeze mnie treści:                         ……………………………………………………………………………………………………………

                   

Ewentualne dodatkowe informacje, które pozwolą na zidentyfikowanie zgłaszanej                             treści: ……………………………………………………………

                   

Uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których zarzucam, że zgłaszane informacje stanowią                             nielegalne treści:

                   

………………………………………………………………………………………………………………………

                   

………………………………………………………………………………………………………………………

                   

………………………………………………………………………………………………………………………

                   

………………………………………………………………………………………………………………………

                   

Oświadczam, że w dobrej wierze powziąłem/powzięłam przekonanie, że informacje i zarzuty w                             moim                             zgłoszeniu są prawidłowe i kompletne.

               
               
Warunki korzystania ze strony internetowej z dnia 18.03.2024.
Numer licencji nadanej przez Kreator Legal Geek: 0714d3e4-68f2-4b14-993b-74c4aad0ec1b.