Producenci
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Warunki korzystania ze strony internetowej

 

Warunki korzystania ze strony internetowej (DSA) Feniks Toner

 

USŁUGODAWCA

 

Sklep internetowy Feniks Toner, dostępny pod adresem www.feniks-toner.pl jest prowadzony przez:

KONRAD PATRYK KUSION, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PREMERKON KONRAD KUSION, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8691869011, nr REGON 384940091, Perła 110, 32-828 Perła

 

PUNKT KONTAKTOWY

 

W celu kontaktowania się z nami możesz skorzystać z następujących form komunikacji elektronicznej:

•  poczta elektroniczna: biuro@premerkon.com

•  formularz kontaktowy dostępny pod adresem: https://feniks-toner.pl/contact Niezależnie od form komunikacji elektronicznej – możliwy jest również kontakt

telefoniczny pod numerem: 726851408

 

JĘZYK KOMUNIKACJI

 

Możesz skontaktować się z nami w języku polskim.

 

TREŚCI WPROWADZANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

 

Umożliwiamy Ci wprowadzanie treści, które przechowywane są w ramach naszej strony internetowej.

Treści te obejmują:

• opinie o produktach (w tym usługach).

Zapewniamy, aby opinie pochodziły od osób, które używały danego produktu lub go kupiły. W tym celu prośby o wyrażenie opinii wysyłamy jedynie do osób, które nabyły od nas produkt.

 

 

 

OGRANICZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI WPROWADZANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

 

Pamiętaj, że korzystając z naszej strony internetowej nie możesz wprowadzać nielegalnych treści (w szczególności treści takich jak nawoływanie do nienawiści, treści o charakterze terrorystycznym i niezgodne z prawem treści dyskryminujące), albo treści, które stają się nielegalne na mocy obowiązujących przepisów ze względu na fakt, iż odnoszą się one do nielegalnych działań. Przykładowo, za nielegalne treści uznawane są działania takie jak:

•  udostępnianie obrazów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych,

• bezprawne udostępnianie prywatnych obrazów bez zgody,

•  cyberstalking,

• nieuprawnione wykorzystanie materiałów chronionych prawem autorskim,

• nielegalne oferowanie usług zakwaterowania,

•  nielegalna sprzedaż żywych zwierząt.

Nie powinieneś też wprowadzać treści naruszających zasady współżycia społecznego lub niezgodnych z warunkami korzystania z naszych usług, w tym postanowień, zasad, warunków i regulaminów związanych z naszą stroną internetową – w zakresie, w jakim dotyczą wprowadzania przez Ciebie treści w ramach strony internetowej.

W szczególności w ramach korzystania z naszej strony zabronione jest wprowadzanie treści mogących stanowić:

•  Upokarzające, obrażające lub poniżające materiały: wszelkie treści mogące być uznane za obraźliwe lub poniżające, a także mogące naruszać czyjekolwiek dobre imię.

•  Treści erotyczne: materiały o charakterze pornograficznym lub inne treści o wyraźnym podłożu seksualnym.

•  Nieprawdziwe informacje i dezinformacja: rozpowszechnianie fałszywych informacji lub treści wprowadzających użytkowników w błąd, w szczególności co do stanu

wiedzy medycznej lub naukowej.

•  Propaganda i ideologie totalitarne: materiały promujące ideologie lub działania uznane w Polsce za nielegalne lub godzące w wartości demokratycznego państwa prawa.

•  Spam i niezamówione informacje reklamowe: wysyłanie lub publikowanie niezamówionych materiałów reklamowych lub marketingowych.

Naruszenie praw własności intelektualnej: publikowanie treści bez odpowiednich praw lub licencji, naruszających prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej.

Podszywanie się pod innych użytkowników: udawanie kogoś innego lub publikowanie treści w imieniu innej osoby bez jej zgody.

•  Treści niezwiązane z działalnością serwisu: publikowanie materiałów, które nie są związane z tematyką lub celem działania strony internetowej.

•  Treści powszechnie uznane za nieprzyzwoite: w tym wulgaryzmy.

 

 

 

ZGŁASZANIE NIELEGALNYCH TREŚCI

 

Jeśli chcesz zgłosić nam nielegalne treści, skontaktuj się z nami za pośrednictwem Punktu kontaktowego, którego dane znajdują się na początku niniejszych warunków.

Prosimy, abyś w zgłoszeniu zawarł/a:

• Wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których zarzucasz, że odpowiednie informacje stanowią nielegalne treści.

•  Jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe

informacje umożliwiające identyfikację nielegalnych treści, stosownie do rodzaju treści i konkretnego rodzaju usługi hostingu.

• Twoje imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail - z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE (tj. przestępstw seksualnych wobec dzieci i

pornografii dziecięcej).

•  Oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie, że informacje i zarzuty w zgłoszeniu są prawidłowe i kompletne.

Wystarczy, że umieścisz te informacje w Twojej wiadomości. Możesz skorzystać ze wzoru zgłoszenia, który umieszczamy na końcu tego dokumentu.

Zbieramy te informacje ze względu na art. 16 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych), tzw. DSA.

W przypadku wysłania zgłoszenia w formie wiadomości e-mail lub podania w nim Twoich elektronicznych danych kontaktowych – potwierdzimy Ci otrzymanie zgłoszenia.

Poinformujemy Cię również o działaniach, jakie podjęliśmy wobec zgłoszonych przez Ciebie nielegalnych treści oraz o możliwościach odwołania się od naszej decyzji.

 

MODEROWANIE TREŚCI

 

Treści wprowadzane przez użytkowników są przez nas moderowane w odpowiedzi na zgłoszenia użytkowników. Możemy też podejmować takie działania z własnej inicjatywy. Reagujemy na wszelkie zgłoszenia dotyczące możliwego naruszenia prawa lub zasad współżycia społecznego, postanowień, zasad, warunków i regulaminów związanych z naszą stroną internetową. Bezzwłocznie podejmujemy odpowiednie działania w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do nielegalnych treści – gdy tylko uzyskamy taką wiedzę lub wiadomość.

Pamiętaj, że nie jesteśmy zobligowani do samodzielnego wyszukiwania nielegalnych treści.

Moderowanie treści ma miejsce w oparciu o przepisy prawa, w szczególności przepisy aktu o usługach cyfrowych (DSA).

 

 

 

UZASADNIENIE DZIAŁAŃ, KTÓRE PODEJMUJEMY WOBEC TREŚCI OD UŻYTKOWNIKÓW

 

W przypadku podjęcia działań wobec treści nielegalnych lub niezgodnych z opisanymi w tym dokumencie zasadami, informujemy wszystkich zainteresowanych odbiorców – o ile znamy ich odpowiednie elektroniczne dane kontaktowe – o nałożonych na treści lub odpowiedzialnego za nie użytkownika ograniczeniach, o ile ze względu na charakter usługi lub inne postanowienia wiążących nas umów mają zastosowanie, w postaci:

•  Ograniczenia w zakresie widoczności określonych informacji przekazywanych przez nas, w tym usuwanie treści, uniemożliwianie dostępu do treści lub depozycjonowanie

treści.

•  Zawieszenie, zakończenie lub inne ograniczenie płatności pieniężnych.

•  Zawieszenie lub zakończenie świadczenia usługi w całości lub w części.

• Zawieszenie lub zamknięcie konta odbiorcy usługi. Każde podjęte przez nas działanie zostanie uzasadnione.

Możemy odstąpić od takiej informacji, jeżeli treści są wprowadzającymi w błąd treściami handlowymi o dużej objętości.

 

ROZPATRYWANIE SKARG I REKLAMACJI

 

Reklamacje i skargi dotyczące korzystania ze strony internetowej mogą być składane za pośrednictwem Punktu Kontaktowego, którego dane wskazane są na początku niniejszych warunków.

Rozpatrujemy reklamacje i skargi w ciągu 14 dni od ich otrzymania.

Szczegółowe procedury reklamacyjne określone zostały w pozostałych regulaminach.

Odnośniki do regulaminów znajdują się na końcu tych warunków, w sekcji: "Inne regulaminy i polityki".

 

WARUNKI TECHNICZNE

 

Dla prawidłowego korzystania ze strony internetowej konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:

•  aktywne konto e-mail,

•  urządzenie z dostępem do Internetu,

•  przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies.

 

PRYWATNOŚĆ I DANE OSOBOWE

 

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies wskazane są w polityce prywatności dostępnej pod adresem:

https://feniks-toner.pl/news/n/134/Polityka-prywatnosci

 

 

 

INNE REGULAMINY I POLITYKI

 

Do korzystania z naszej strony internetowej i dostępnych w jej ramach usług zastosowanie mają również:

• Regulamin sklepu - https://feniks-toner.pl/news/n/382/Regulamin-sklepu

•  Regulamin newslettera - https://feniks-toner.pl/news/n/384/Regulamin-newslettera Te Warunki stanowią suplement do wskazanych wyżej dokumentów.

 

WZÓR ZGŁOSZENIA INFORMACJI NIELEGALNYCH

 

W celu usprawnienia procesu zgłaszania nielegalnych treści zachęcamy do przesyłania informacji zgodnie z poniższym wzorem. Skorzystanie z wzoru NIE JEST obowiązkowe.

Imię i nazwisko zgłaszającego: ……………………….

Adres e-mail zgłaszającego: ………………………

(Pola na dane zgłaszającego nie odnoszą się do zgłoszeń dotyczących informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE, tj. przestępstw seksualnych wobec dzieci i pornografii dziecięcej)

Adres/y URL, pod którym znajdują się zgłaszane przeze mnie treści:

……………………………………………………………………………………………………………    Ewentualne dodatkowe informacje, które pozwolą na zidentyfikowanie zgłaszanej treści: ……………………………………………………………

Uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których zarzucam, że zgłaszane informacje stanowią nielegalne treści:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………       Oświadczam, że w dobrej wierze powziąłem/powzięłam przekonanie, że informacje i zarzuty w moim zgłoszeniu są prawidłowe i kompletne.

 

Warunki korzystania ze strony internetowej z dnia 18.03.2024.

Numer licencji nadanej przez Kreator Legal Geek: 0714d3e4-68f2-4b14-993b-74c4aad0ec1b.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl